top of page

פסיפס קהילתי

מלאכת הפסיפס דורשת מאתנו סבלנות ואורך רוח בכדי לאסוף ולחבר את החלקים הקטנים לכדי תמונה שלמה.
פסיפס קהילתי מאפשר לנו להביא לידי ביטוי את הקהילה במובן האנושי של הפרויקט. כל אחד ואחת מהמשתתפים מבאים את עצמם לתוך הפסיפס ויחד יוצרים את העבודה הגדולה.
עבודת הפסיפס הקהילתי יוצרת אחווה וכל אחד יכול למצוא את עצמו בתוך טכניקות העבודה בין אם בחיתוך, הדבקה או לשבץ בצוותא וכמובן שגם במלאכת ההצבה הסופית של הפסיפס השלם.

bottom of page